sc_nothing.gif (70 bytes)

sc_topdino.gif (1806 bytes)

sc_bar.jpg (3152 bytes)

dino_click.gif (5579 bytes)


index03.gif (28722 bytes)

  sc_next.jpg (2943 bytes)  sc_back.jpg (3081 bytes)

sc_home.jpg (3065 bytes)